Call 020 8806 6048

Festivals and Holy Days

Click a heading below to learn about our festivals and holy days:

High Holy Days
+
Rosh Hashanah
+
Yom Kippur
+
Succot – Tabernales
+
Shemini Atzeret, Simchat Torah
+
Chanukah
+
Tu B’Shevat
+
Purim
+
Pesach (Passover)
+
The Omer
+
Lag B’Omer
+
Yom Yerushalayim
+
Shavuot
+